นโยบายความเป็นส่วนตัวของ DLT FVP


โปรแกรมประยุกต์ DLT FVP เป็นส่วนหนึ่งการกำกับดูแลการใช้ยานพาหนะที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำกับและดูแลการใช้ยานพาหนะให้มีความสะดวกและปลอดภัยภายในประเทศ ดังนั้นข้อมูลทั้งหมดที่มีการรับและส่งในโปรแกรมประยุกต์ กรมการขนส่งทางบกจะใช้เพื่อกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานเองและหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลไทยเท่านั้น

กรมการขนส่งทางบก